HosiNsul


RICHTLIJNEN EN TRAININGSREGELS VOOR HOSINSUL

Mijn Hosinsul lessysteem in Martial Arts is het resultaat van diverse ervaringen en trainingsstages (in onder andere Zuid-Korea en de Verenigde Staten) en een leerproces in wat ik gemakshalve rangschik onder de verzamelterm Budo sporten. Op basis daarvan ben ik enerzijds tot een tiental Hosinsul richtlijnen gekomen voor leerlingen, leraren en bondsexaminator en anderzijds heeft dit bij mij geleid tot een tiental trainingsregels De richtlijnen en trainingsregels zijn specifiek toegesneden op het trainen van Hosinsul binnen Martial Arts.

Ik benadruk dat deze richtlijnen en trainingsregels geen dwingend karakter hebben, maar slechts een weerspiegeling zijn van mijn persoonlijke visie op Hosinsul.